Phần nghe - Câu 7, 8, 10, 13, 15, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 63, 69

Thảo luận

0 bình luận