Phần nghe - Câu 7, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 62, 63, 64

Hoàn thành và tiếp tục  
Thảo luận

7 bình luận